København

1. Bæredygtighedsklassen skal fremme bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 21/03/2022
Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen.

Forord ved boligministeren

Som minister for byggeriet har jeg en ambition om at fremme bæredygtigt byggeri. Min vision er sunde og sikre bygninger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og kan bygges på en måde, der er økonomisk bæredygtig.

Vi skal finde de rette løsninger, som på den ene side kan udvikle byggeriet i en bæredygtig retning og på den anden side kan sikre, at vi fortsat har en stærk og konkurrencedygtig byggebranche. I et marked med stigende råvarepriser og global konkurrence har den danske byggebranche en oplagt mulighed for at markere sig med ekspertise og konkrete løsninger inden for bæredygtigt byggeri.

Med klimaloven har regeringen, sammen med et bredt flertal i Folketinget, sat et ambitiøst klimamål: Danmark skal reducere sine samlede udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det kræver en markant indsats og en omstilling, som vil kunne mærkes og ses på tværs af alle sektorer i det danske samfund.

Byggebranchen har et stort ansvar for, at Danmarks ambitiøse klimalov efterleves, og regeringen vil med den kommende strategi for bæredygtigt byggeri sætte rammerne herfor.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er et centralt element i omstillingen af byggeriet og vil være et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

Bæredygtighedsklassen skal således hjælpe byggebranchen med at opbygge solide erfaringer med det bæredygtige byggeri. Samtidig skal der indsamles erfaringer med henblik på tilrettelæggelse af kontrol med efterlevelse af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. For det er mit klare mål, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse skal blive obligatorisk i 2023.

God læselyst.

 

Boligminister Kaare Dybvad Bek

Ambition og målsætning

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.
 
Byggeloven stiller i dag krav til, at byggeriet udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende og samtidigt har lavt energiforbrug. I bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de eksisterende bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed, herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov. Desuden bidrager bl.a. holdbarhed af konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også til bygningers bæredygtighed.

 

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:


Bæredygtighedsklassens overordnede fokus er drøftet i et tidligere udviklingsforløb med byggebranchen. Nu skal kravene i bæredygtighedsklassen og niveauerne heri drøftes og testes sammen med byggebranchen i en periode på 3,5 år. I denne periode skal det afklares, hvordan fremtidens bæredygtige byggeri skal reguleres i bygningsreglementet.

Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen.

Det europæiske arbejde omkring bæredygtighed i byggeriet samt det nordiske samarbejde om bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv vil i samme periode blive fulgt tæt. Implementeringen af byggevareforordningens krav om bæredygtighed og videreudvikling af Kommissionens bæredygtighedsværktøj Level(s) vil indgå i det danske arbejde med udvikling af kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.

De bærende principper

Principperne for bæredygtighedsklassen er, at den er enkel og omkostningslet at anvende og kan anvendes på alle bygningstyper og af alle bygherrer. Bæredygtighedsklassen er udviklet med udgangspunkt i nybyggeri, men vil også kunne anvendes og testes på større ombygninger.

 

Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.

 

Der er i alt ni konkrete krav, hvoraf to alene retter sig mod boliger. Således skal boliger opfylde ni krav, mens øvrigt byggeri skal opfylde syv krav for, at den frivillige bæredygtighedsklasse er efterlevet.

 

Med det helhedsorienterede fokus på byggeriet kan bæredygtighedsklassen give værdi for bygherre, bygningsejer og bruger ved, at der i det enkelte byggeri sættes fokus på at minimere miljø- og klimapåvirkning fra byggeriet, at sikre et sundt indeklima i hele byggeriets levetid og samtidig skabe en holdbar økonomi omkring både opførelse og drift, bl.a ved at vælge de over tid økonomisk mest fordelagtige løsninger.