3. Test af den frivillige bæredygtighedsklasse

Sidst opdateret 29/05/2020
Alle bygherrer inviteres til at deltage i testen, og den samlede byggebranche opfordres til at tage bæredygtighedsklassen til sig, så der i fællesskab kan blive opbygget et solidt grundlag for at fremme og modne bæredygtigt byggeri i Danmark.

Testfase

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil i en periode fra lanceringen i maj 2020 og frem til 1. november 2023 gennemgå en testfase. I denne periode inviteres branchen til at teste bæredygtighedsklassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer, der kan danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i bygningsreglementet.

Formålet med testfasen er løbende at indsamle erfaringer og evaluere branchens anvendelse af klassen, så det sikres, at der fremadrettet bliver mulighed for at stille krav om bæredygtighed på en miljø- og klimamæssig, social og økonomisk hensigtsmæssig måde.

Bygherres rolle og deltagelse i testfasen

Sidst opdateret 20/03/2022
For nogle bygherrer kan det være en udfordring at vælge bæredygtigt byggeri til. Der er mange holdninger til, hvad det vil sige at bygge bæredygtigt, og det kan være svært at balancere de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Formålet med den frivillige bæredygtighedsklasse er derfor at skabe en lettilgængeligt og ressourceeffektivt grundlag for arbejdet med bæredygtigt byggeri. For at kunne skabe et solidt grundlag, er der i høj grad brug for at den frivillige bæredygtighedsklasse testes. Gennem praktiske erfaringer med de enkelte krav kan bygherrer opnå vigtige indsigter og dermed bidrage til at sætte ambitionsniveauet for kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.
 
For at testfasen skal give et retvisende og solidt grundlag for det videre arbejde med bæredygtigt byggeri, er der behov for, at bygherrer af forskellige typer af byggeri deltager. Den frivillige bæredygtighedsklasse er derfor målrettet alle bygningstyper og både nybyggeri, ombygninger og renoveringer.

Alle bygherrer inviteres til at deltage i testen af klassen i den 3,5-årige testfase og den samlede byggebranche opfordres til at tage den frivillige bæredygtighedsklasse til sig, så der i fællesskab kan blive opbygget et solidt grundlag for at fremme og modne udviklingen af bæredygtigt byggeri i Danmark.

Det er muligt som bygherre at tilmelde sit byggeri på temasiden på hvilket som helst tidspunkt i løbet af den 3,5-årige testfase, der løber fra maj 2020 - 1. november 2023.

Casebank

De deltagende bygherrer får mulighed for at præsentere deres byggeprojekt i en casebank på temasiden ’Bæredygtighedsklasse.dk’. Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.

Alle tilmeldte byggeprojekter har mulighed for at blive oplistet og få et udstillingsvindue på ’Bæredygtighedsklasse.dk’. Her kan den enkelte bygherre præsentere sit byggeprojekt som case og i en række artikler beskrive projektets erfaringer med kravene. Casebanken er et valgfrit tilbud, og det er muligt at tilmelde sit byggeprojekt i hele testfasen.

For bygherren er det løbende muligt at tilføje og ændre casen. Fx kan bygherren ved tilmelding indledningsvist vælge at beskrive byggeprojektet og motivationen for at deltage i testen af bæredygtighedsklassen. Herefter kan casen opdateres løbende med nye informationer, efterhånden som erfaringer opnås og klassens krav opfyldes.

Test og dokumentation af klassen

Hvis en bygherre vælger at deltage i testfasen, skal det dokumenteres, at byggeriet enten helt eller delvist opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse. Det betyder, at det er muligt at deltage, selvom byggeriet ikke når helt i mål i testfasen med alle krav i klassen. Det forudsættes som udgangspunkt, at samtlige krav følges. Hvor en bygherre ikke har mulighed for at efterleve enkelte krav, bør dokumentationen for byggeriet suppleres af forklaring herfor, der kan indgå i evalueringen af klassen.

Når bygherren har indsendt dokumentation for opfyldelse af et eller flere krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, vil byggeprojektets case på ’Bæredygtighedsklasse.dk’ blive opdateret med en oversigt, som viser, hvilke krav byggeriet opfylder. Den bagvedliggende dokumentation for det konkrete byggeri vil ikke blive gjort offentlig tilgængelig, men alene indgå i evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Et væsentligt supplement til dokumentationen er gennemførelsen af et spørgeskema og interviews af udvalgte personer, der arbejder med efterlevelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Formålet er, at evalueringen kommer helt tæt på de aktører, som konkret arbejder med opfyldelsen af kravene. Det skal bidrage til at belyse, om indhold i krav, udførelse og dokumentation bør tilpasses ved en senere eventuel indførelse i bygningsreglementet.

Testpanel og evaluering

Evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse foretages på baggrund af den indberettede dokumentation for opfyldelse af klassens krav, samt via spørgeskemaer og interviews.

For at understøtte den løbende test og evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse er der blevet nedsat et testpanel med repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde.
 
Testpanelet har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.