Dagsinstitution

Sidst opdateret 29/05/2020
Daginstitutionen er på 800 m² i én etage.

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af institutionen indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.


Vurdering af LCA medfører valg af en anden udvendig overflade på de lette facader og skift af nogle indvendige overfladematerialer til en mere robust løsning, der har en længere levetid.


Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.


Efter opførelsen af institutionen kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Forbruget af el, fjernvarme og vand aflæses fra målerne på byggepladsen og noteres, og der indsamles kvitteringer for det håndterede byggeaffald. Spild af byggematerialer på byggepladsen
registreres ved at dokumentere byggematerialernes type og mængde. Opmærksomheden på materialespildet gør, at nye leveringstidspunkter og -størrelser aftales med leverandørerne. Det betyder, at der ikke leveres flere materialer, end der umiddelbart kan indbygges, og følsomme materialer leveres, så de kan komme under tag med det samme.


Transport til og fra byggepladsen af byggevarer, jord samt byggeaffald noteres mht. transportform, afstand, og hvad der bliver transporteret. Transporten på byggepladsen noteres ved at registrere brændstofforbruget i hele opførelsesfasen.


Dokumentationen af energiforbrug, spild af byggematerialer og transport afleveres og anvendes i den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for transport, byggeaffald, spild af byggematerialer, vand- og energiforbruget afleveres for efterlevelse af kravet.

Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: gulve, facade og skillevægge.
 
Vurdering af LCC giver anledning til ændringer.
 
To mulige alternativer til gulvene bliver undersøgt, og den totaløkonomisk billigste variant vælges, som dog har en højere anlægssum. LCC giver endvidere anledning til ændring af valget af skillevægsløsning. Den udvendige overflade på de lette facader ændres ligeledes.
 
Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opreholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden ibrugtagning af huset, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre opretholdelse af indeklimaet.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen er overvejende baseret på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer.


Da der er tale om en institution, omfatter drifts- og vedligeholdelsesplan en beskrivelse af den årlige kontrol af ventilationssystemets drift, funktion og vedligehold, herunder kontrol af luftstrømme og indregulering i anlægget. Da bygningen har solafskærmning, indgår også den årlige kontrol af denne i drifts- og vedligeholdelsesplanen.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne og driftspersonale af bygningen og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med opførelsen af bygningen samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i bygningen materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.


Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer og bl.a. vælger andre klæbere og fugematerialer.


Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene digitalt og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Afgasninger til indeklimaet

Opmærksomheden på afgasningerne til indeklimaet gør, at bygherren vælger andre overfladebehandlinger og overfladematerialer flere steder i byggeriet.


Ugen efter færdiggørelsen af byggeriet måles formaldehyd og TVOC i to puslerum og en stue. Målingerne udføres af eksternt analyselaboratorie.


Resultaterne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i institutionens stuer ved at regne på den midterste stue, da stuerne er ens.
 
Beregningen medfører, at vinduernes udformning og placering i facaden justeres, så bygningsreglementets krav til dagslys opfyldes, mens mindre børn stadig har mulighed for at se ud, og der ikke kommer for stor solbelastning om sommeren.
 
Beregningen af dagslysforholdene i stuerne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 100-150 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • Der er ingen umiddelbare omkostninger til ekstra byggetekniske løsninger.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 100-150.000 kr.