Enfamiliehus

Sidst opdateret 29/05/2020
Enfamiliehuset er på 160 m² og tegnet til den konkrete placering.

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Ved projektering af huset indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.
 
Vurdering af LCA medfører skift af nogle overfladematerialer til en mere robust løsning med en længere levetid.
 
Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Efter opførelsen af huset kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den
opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.
 
Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Forbruget af el, fjernvarme og vand aflæses fra målerne på byggepladsen og noteres, og der indsamles kvitteringer for det håndterede byggeaffald. Spild af byggematerialer på byggepladsen registreres ved at dokumentere byggematerialernes type og mængde. Opmærksomheden på materialespildet gør, at nye leveringstidspunkter og -størrelser aftales med leverandørerne. Det betyder, at der ikke leveres flere materialer, end der umiddelbart kan indbygges, og følsomme materialer leveres, så de kan komme under tag med det samme.
 
Transport til og fra byggepladsen af byggevarer, jord samt byggeaffald noteres mht. transportform, afstand, og hvad der bliver transporteret. Transporten på byggepladsen noteres ved at registrere brændstofforbruget i hele opførelsesfasen.
 
Dokumentationen af energiforbrug, spild af byggematerialer og transport afleveres og anvendes i den endelige LCA-beregning.
 
Dokumentationen for transport, byggeaffald, spild af byggematerialer, vand- og energiforbruget afleveres for efterlevelse af kravet.

Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af huset indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: tag, facade og fast inventar i køkken og bad.
 
Vurdering af LCC ændrer inventarvalget i badeværelset og køkkenet til mere robuste løsninger, der har en længere levetid.
 
Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opreholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden
ibrugtagning af huset, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre opretholdelse af indeklimaet. Drifts- og vedligeholdelsesplanen udarbejdes i samråd med entreprenøren og leverandørerne.
 
Drifts- og vedligeholdelsesplanen omfatter gulvvarmen, ventilationsanlægget og de højtsiddende udluftningsvinduer. For at sikre et godt indeklima etableres der automatisk styring af udluftningsvinduerne.
 
Drifts- og vedligeholdelsesplanen kan i vid udstrækning baseres på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer. For udluftningsvinduerne er der brug for yderligere vejledning om samspillet mellem opvarmning, ventilation og udluftning.
 
Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne af huset og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med opførelsen af huset samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i huset materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.
 
Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer.
 
Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene elektronisk og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Afgasninger til indeklimaet

Opmærksomheden på afgasningerne til indeklimaet gør, at bygherren vælger en overfladebehandling af gulvet uden indhold af formaldehyd.
 
Ugen efter færdiggørelsen af huset måles formaldehyd og TVOC i stuen og i et soveværelse. Målingerne udføres af eksternt analyselaboratorie.
 
Resultaterne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i stuen i forbindelse med projekteringen.
 
Beregningen medfører, at den ene af de tre havedøre i stuen ændres til et vindue med samme areal, men hvor glasarealet bedre bidrager til dagslyset. Det giver en bedre fordeling af dagslys og mere dagslys bagerst i stuen.
 
Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støjen i husets opholdsrum vil primært komme fra ventilationsanlægget. For at få støjen ned under 25 dB forøges lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen med 0,5 m i ventilationsanlægget.
 
Beregning af støj fra installationerne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentation er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Rumakustik i boliger

I stuen monteres der lydgips i loftet i stedet for almindelige gipsplader, hvilket forbedrer rumakustikken i stuen.
 
Det samlede loftareal med lydgips er 35 m².
 
Beregninger, der efterviser efterklangstiden i stuen, afleveressom dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at håndteringen af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 60-100 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 10.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 5-10.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 60-100.000 kr.