Etageboligbyggeri

Sidst opdateret 29/05/2020
Etageboligbyggeriet er på 1.800 m² i fem etager med to opgange og i alt 20 lejligheder.

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af etageboligbyggeriet indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.


Vurdering af LCA medfører valg af en anden udvendig overflade på de lette facader og skift af nogle de indvendige overfladematerialer til en mere robust løsning, der har en længere levetid.


Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.


Efter opførelsen af bygningen kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Forbruget af el, fjernvarme og vand aflæses fra målerne på byggepladsen og noteres, og der indsamles kvitteringer for det håndterede byggeaffald. Spild af byggematerialer på byggepladsen registreres ved at dokumentere byggematerialernes type og mængde. Opmærksomheden på materialespildet gør, at nye leveringstidspunkter og -størrelser aftales med leverandørerne. Det betyder, at der ikke leveres flere materialer, end der umiddelbart kan indbygges, og følsomme materialer leveres, så de kan komme under tag med det samme.


Transport til og fra byggepladsen af byggevarer, jord samt byggeaffald noteres mht. transportform, afstand, og hvad der bliver transporteret. Transporten på byggepladsen noteres ved at registrere brændstofforbruget i hele opførelsesfasen.


Dokumentationen af energiforbrug, spild af byggematerialer og transport afleveres og anvendes i den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for transport, byggeaffald, spild af byggematerialer, vand- og energiforbruget afleveres for efterlevelse af kravet.

Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: tag, facade og ventilationsanlæg.


Vurdering af LCC giver anledning til ændring af de udvendige overflader på de lette facader. LCC giver desuden anledning til, at der vælges en ventilationsløsning med ét centralaggregat og ikke alternativerne med et aggregat pr. trappeopgang eller et individuelt aggregat pr. lejlighed.


Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden ibrugtagning af bygningen, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre opretholdelse af indeklimaet.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen er overvejende baseret på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer.

Da der er tale om etageboliger, omfatter drifts- og vedligeholdelsesplanen en beskrivelse af den årlige kontrol af ventilationssystemets drift, funktion og vedligehold, herunder kontrol af luftstrømme og indregulering i anlægget. Da bygningen har solafskærmning, indgår også den årlige kontrol af den i driftsog vedligeholdelsesplanen.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne og driftspersonale af bygningen og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med opførelsen af bygningen samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i bygningen materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.
 
Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer.
 
Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene digitalt og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Afgasninger til indeklimaet

Opmærksomheden på afgasningerne til indeklimaet gør, at bygherren vælger en overfladebehandling af gulvet uden indhold af formaldehyd.
 
Ugen efter færdiggørelsen af byggeriet måles formaldehy og TVOC i stuen og i soveværelset i de tre sidst færdiggjorte lejligheder. Målingerne udføres af eksternt analyselaboratorie.
 
Resultaterne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i stuen i lejligheden i den nederste etage, hvor dagslystilgangen er mindst.
 
Beregningen medfører, at det lodrette lyshul i stuen ændres til et vindue med samme areal, men med et større glasareal.
 
Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Installationsstøj i byggeriets opholdsrum vil primært komme fra  ventilationen.


Lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen ved aggregatet i fællesventilationsanlægget forøges derfor med 1,0 m. Forøgelsen af lyddæmpningen er medtaget i LCC.


Beregning af støj fra installationerne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Rumakustik i boliger

I stuerne monteres der træbeton i loftet. Forskellen i akustikken kan umiddelbart registreres i de tomme rum.
 
Det samlede loftareal med træbeton er 20 x 32 m² = 640 m²
 
Beregninger, der efterviser efterklangstiden i stuen, afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 100-150 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 100-150.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 200-300.000 kr.