Kontorbyggeri

Sidst opdateret 29/05/2020
Kontorbyggeriet er på 2.000 m² i tre etager samt kælder.

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af byggeriet indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.


Vurdering af LCA medfører, at bygningens modul ændres, og at fundament- og kælderkonstruktion optimeres. Vurderingen medfører endvidere, at der anvendes flere danske byggeprodukter for at opnå en kortere transportafstand.


Vurdering af LCA medfører endvidere, at der vælges armeringsstål produceret af genbrugsskrot. For den valgte armering var der miljøvaredeklarationer (EPD) tilgængelige, som blev anvendt i LCA.


Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Efter opførelsen af kontorbyggeriet kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Forbruget af el, fjernvarme og vand aflæses fra målerne på byggepladsen og noteres, og der indsamles kvitteringer for det håndterede byggeaffald. Spild af byggematerialer på byggepladsen registreres ved at dokumentere byggematerialernes type og mængde. Opmærksomheden på materialespildet gør, at nye leveringstidspunkter og -størrelser aftales med leverandørerne. Det betyder, at der ikke leveres flere materialer, end der umiddelbart kan indbygges, og følsomme materialer leveres, så de kan komme under tag med det samme.


Transport til og fra byggepladsen af byggevarer, jord samt byggeaffald noteres mht. transportform, afstand, og hvad der bliver transporteret. Transporten på byggepladsen noteres ved at registrere brændstofforbruget i hele opførelsesfasen.


Dokumentationen af energiforbrug, spild af byggematerialer og transport afleveres og anvendes i den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for transport, byggeaffald, spild af byggematerialer, vand- og energiforbruget afleveres for efterlevelse af kravet.

Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: fundament, bærende hovedkonstruktion og skillevægge.


LCC viser, at ændringen af bygningens modul og optimeringen af fundament- og kælderkonstruktionen er udgiftsneutral. LCC giver desuden anledning til, at der vælges en anden skillevægsløsning.


Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden ibrugtagning af huset, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre
opretholdelse af indeklimaet.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen er i overvejende grad baseret på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer.


Da der er tale om et kontorbyggeri, omfatter drifts- og vedligeholdelsesplanen en beskrivelse af den årlige kontrol af ventilationssystemets drift, funktion og vedligehold, herunder kontrol af luftstrømme og indregulering i anlægget. Da bygningen har solafskærmning, indgår også den årlige kontrol af denne i drifts- og vedligeholdelsesplanen.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne og driftspersonale af bygningen og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med opførelsen af bygningen samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i bygningen materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.


Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer og bl.a. vælger andre klæbere og fugematerialer.


Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene digitalt og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Afgasninger til indeklimaet

Opmærksomheden på afgasningerne til indeklimaet gør, at bygherren vælger andre overfladebehandlinger og overfladematerialer flere steder i byggeriet.
 
Ugen efter færdiggørelsen af byggeriet måles formaldehyd og TVOC i de to mindste møderum og samt i det mindste kontor. Målingerne udføres af eksternt analyselaboratorie.
 
Resultaterne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i det store tværgående kontor på nederste etage.
 
Beregningen medfører, at der etableres brystninger, som også kan anvendes til fremføring af installationer, og vinduernes overkant rykkes 10 cm op. Indeklimaberegningen viser, at solbelastningen om sommeren er reducereret mærkbart og dagslysforholdene er forbedret.
 
Beregningen af dagslysforholdene i det store tværgående kontor afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 100-150 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • Der er ingen umiddelbare omkostninger til ekstra byggetekniske løsninger.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 100-150.000 kr.