Renovering af etageboligbyggeri

Sidst opdateret 29/05/2020
Etageboligbyggeriet er fra 1967, er på 5.120 m² i otte etager med fire opgange og i alt 64 lejligheder. Renoveringen omfatter tag-, facade-, vinduesudskiftning, nyt køkken og bad med gulvvarme samt etablering af mekanisk ventilation.

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af renoveringen indtastes data for de renoverede og ikke renoverede bygningsdele i LCA-beregningsværktøjet.


Vurdering af LCA medfører valg af en anden type skillevægge omkring badeværelset.


Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Efter renoveringen er gennemført, kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den renoverede bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.


Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Sidst opdateret 27/05/2020

Forbruget af el, fjernvarme og vand aflæses fra målerne på byggepladsen og noteres, og der indsamles kvitteringer for det håndterede byggeaffald. Spild af byggematerialer på byggepladsen registreres ved at dokumentere byggematerialernes type og mængde. Opmærksomheden på materialespildet gør, at nye leveringstidspunkter og -størrelser aftales med leverandørerne. Det betyder, at der ikke leveres flere materialer, end der umiddelbart kan indbygges, og følsomme materialer leveres, så de kan komme under tag med det samme.

Transport til og fra byggepladsen af byggevarer, jord samt byggeaffald noteres mht. transportform, afstand, og hvad der bliver transporteret. Transporten på byggepladsen noteres ved at registrere brændstofforbruget i hele opførelsesfasen.

Dokumentationen af energiforbrug, spild af byggematerialer og transport afleveres og anvendes i den endelige LCA-beregning.

Dokumentationen for transport, byggeaffald, spild af byggematerialer, vand- og energiforbruget afleveres for efterlevelse af kravet.

Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af renoveringen indlægges data for tre af de renoverede bygningsdele i LCCberegningsværktøjet: tag, facade og skillevægge mod badeværelser.


Vurderingen af LCC for badeværelsesskillevæggene understøtter ændring af valget af skillevægstype.


Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden ibrugtagning af byggeriet efter endt renovering, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre opretholdelse af indeklimaet.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen er i vid udstrækning baseret på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer.


Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne og driftspersonale af bygningen og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med renoveringen af etageboligbyggeriet samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i bygningen materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.


Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer.


Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene digitalt og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Afgasninger til indeklimaet

Opmærksomheden på afgasningerne til indeklimaet gør, at bygherren vælger andre overfladebehandlinger og overfladematerialer flere steder. Ugen efter færdiggørelsen af byggeriet måles formaldehyd og TVOC i stuen og i kammeret i de tre sidst færdiggjorte lejligheder. Målingerne udføres af eksternt analyselaboratorie.
 
Resultaterne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres beregning af dagslysforholdene i stuen i lejligheden i den nederste etage, hvor dagslystilgangen er mindst. Beregningen medfører, at vinduernes udformning og
placering i den nye facade justeres, så bygningsreglementets krav til dagslys opfyldes.


Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.


Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støjen i etageboligbyggeriets opholdsrum vil primært komme fra ventilationen. Lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen i fællesventilationsanlægget forøges derfor med 1,0 m.


Beregning for støj fra installationer afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.

Rumakustik i boliger

Lejlighederne har haft dårlig rumakustik. I stuerne monteres der træbeton i loftet. Forskellen i akustikken kan umiddelbart registreres i de tomme rum.
 
Det samlede loftareal med træbeton er 64 x 28 m² = 1.792 m² Beregninger, der efterviser efterklangstiden i stuen, afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 90-130 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der formodentlig udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 350-400.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 450-550.000