Totaløkonomisk analyse - omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Sidst opdateret 29/05/2020

Krav

Sidst opdateret 29/05/2020
Ved færdigmelding af en bygning skal der foreligge beregninger af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg.

Vejledning

Totaløkonomiske beregninger skal gennemføres med den nedenstående metode og forudsætninger. I beregningerne skal der gennemføres beregninger af tre valg, som er væsentlige for totaløkonomien. Det kan fx være valg af beklædninger, der kræver mindre vedligehold eller holder længere end andre beklædninger.

Valgene og vurderingerne af disse skal anlægges på baggrund af, at valget skal have betydning for totaløkonomien og være realistisk at gennemføre. Det giver fx ikke mening at regne på en ændring af en tagbeklædning, hvis tagbeklædningen er bundet af krav i lokalplanen.

Nutidsværdimetoden

Beregning af totaløkonomi (LCC) skal ske i henhold til nutidsværdimetoden. Nutidsværdimetoden er nærmere beskrevet i blandt andet ”Bekendtgørelse nr. 1179 af 04/10/2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri” med tilhørende vejledningsmateriale.

Beregningsforudsætninger

Beregning af totaløkonomi (LCC) skal gennemføres på basis af en række generelle beregningsforudsætninger jf. Tabel 6.

 


Omfang og detaljeringsniveau

Beregning af totaløkonomi (LCC) skal ske for minimum tre totaløkonomisk betydende valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre betydende valg.

Valg eller fravalg af løsning skal begrundes og dokumenteres, men det totaløkonomisk mest optimale alternativ behøver ikke nødvendigvis at blive valgt, idet andre argumenter, fx klimapåvirkningen, kan veje tungere.

De gennemførte beregninger eller overslag på tre betydende valg kan gennemføres på forskellige tidspunkter i projektforløbet og med forskellige mål for øje fx:

 • Idefase: Valg mellem at renovere eksisterende ejendom, bygge nyt eller købe anden ejendom.
 • Forslagsfase: Valg mellem forskellige energiklasser eller valg af råhus i forskellige materialer, fx træ, beton eller stål.
 • Hovedprojekteringsfase: Valg mellem konkrete bygningsdele, fx forskellige facade- eller vinduesløsninger.

Omkostningstyper

Beregning af nutidsværdien skal som minimum indeholde en opgørelse af alle relevante bygningsrelaterede omkostninger og indtægter inklusive restværdi for at kunne foretage en ligeværdig sammenligning af alternativer.

For at sikre en ligeværdig sammenligning af alternativer skal der redegøres for valg og fravalg af, hvilke omkostninger og indtægter der anses for relevante.

De typiske hovedomkostningsgrupper omfatter følgende:

 • Anskaffelsesomkostninger, fx terræn og bygningsdele, fast inventar, byggegrund, rådgiverhonorar og bygherreomkostninger.
 • Drift- og vedligeholdsomkostninger, fx løbende drift og vedligehold af bygningsdele og genopretning/udskiftning.
 • Forvaltningsomkostninger, fx administration, skatter og forsikring.
 • Forsyningsomkostninger, fx vand, varme, elektricitet og affald.
 • Renholdelsesomkostninger, fx indvendig renhold, udvendig renhold, vinduespudsning og pasning af udearealer.


Indtægter fra fx produktion af energi skal medtages, hvor disse er relevante for at kunne foretage en ligeværdig sammenligning af fx energibesparende versus energiproducerende alternativer som fx øget isolering kontra solceller, solvarmeanlæg eller jordvarmeanlæg. Den producerede energi opgøres i henhold til energirammeberegning (SBi-anvisning 213, 2018).

Restværdi beregnes i henhold til principperne om lineær afskrivning over bygningsdelenes respektive levetider. Levetider opgøres på basis af levetidstabellen i SBi 2013:30 eller nyere udgave.

Dokumentation

Beregningerne gennemføres ved hjælp af den senest tilgængelige version af LCCbyg eller tilsvarende beregningsmetode og beregningsforudsætninger.
 
Dokumentationen skal ud over selve beregningerne indeholde følgende:


 • Stamoplysninger om projektet.
 • En redegørelse for beregningsforudsætninger.
 • En begrundet redegørelse for valg af, hvilke omkostninger og indtægter der er medtaget eller udeladt af beregningen for at kunne lave en fyldestgørende sammenligning af alternativer
 • Beregningsresultater.
 • En begrundet redegørelse for valg eller fravalg af løsninger. Det totaløkonomisk mest optimale alternativ behøver ikke nødvendigvis at blive valgt, idet andre argumenter, fx miljøhensyn, kan veje tungere.
 • En oversigt over de anvendte datakilder til beregningerne.

Hvis der benyttes LCCbyg, skal al dokumentationen indeholdes i LCCbyg beregningen. Dokumentation skal foreligge digitalt i et åbent læsbart format, fx i form af en projektfil i xml-format fra LCCbyg. Desuden skal dokumentation omfatte en fuld rapport i pdf-format fra beregningsprogrammet. Dokumentation kan afleveres samlet eller for hver af de gennemførte beregninger. Dokumentation skal anvende bedst mulige data som grundlag for beregningerne, dvs. brug af regnskabstal for byggeomkostninger, hvor det er muligt, opgørelse af energiforbrug på basis af bygningsreglementets sædvanlige bestemmelser vedr. energirammeberegning mv.