Testpanel og videndeling

Sidst opdateret 19/06/2020

Testpanel

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil i en periode fra lanceringen og frem til sommer 2022 gennemgå en testfase. I denne periode inviteres hele byggebranchen til at teste bæredygtighedsklassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer, der kan danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i bygningsreglementet.

Formålet med den toårige testfase er løbende at indsamle erfaringer og evaluere branchens anvendelse af klassen, så det sikres, at der fremadrettet bliver mulighed for at stille krav om bæredygtighed på en miljø- og klimamæssig, social og økonomisk hensigtsmæssig måde.
 
For at understøtte den løbende test og evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse er der i forbindelse med lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse, fredag d. 29. maj 2020, nedsat et testpanel med repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde.
 
Testpanelet har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.
 
Testpanelets deltagere, er oplistet nedenfor.

Testpanelets deltagere

Testpanelets møder

Panelets syvende møde finder sted i juni 2022, umiddelbart efter testfasens afslutning, og det ottende møde ligger i oktober 2022, umiddelbart før eventuelle nye BR-bestemmelser skal træde i kraft d. 1. januar 2023.

Panelets syvende møde finder sted i juni 2022, umiddelbart efter testfasens afslutning, og det ottende møde ligger i oktober 2022, umiddelbart før eventuelle nye BR-bestemmelser skal træde i kraft d. 1. januar 2023.

Videndeling

Q&A


Ja, det er netop formålet med testfasen, at alle krav skal evalueredes grundigt med henblik på at fastsætte det rette niveau.
Modul B1 Brug og B2 Vedligehold er relevante at medtage. Dog mangler der fortsat flere undersøgelser for disse moduler for at få udviklet ensartede metoder.
Der er tale om en timebaseret simulering.
Vi har valgt, at det er vigtigst at sikre godt dagslys i stuer. Det følger i øvrigt også den tilgang til differentiering af dagslyset i boliger, som indgår i bygningsreglementets almindelige tilgang.
FBK er en selvstændig vejledning, som fungerer uafhængigt af BR. Hvis man deltager i testen af FBK, skal kravene derfor ikke dokumenteres i byggesagen overfor kommunen, men sendes til BUILD via hjemmesiden FBKtest.dk.

Alle BR’s krav skal dog forsat dokumenteres overfor kommunen. Det vil betyde, at der i nogle tilfælde vil være et overlap  i forhold til FBK, fx ift. dagslys.

Den endelige livscyklusvurdering (LCA) bruges til at dokumentere den endelige miljøpåvirkning. De mest optimale valg træffes ved at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri i ligevægt. Dvs. ved at betragte hele bygningen udefra den miljø- og klimamæssige, den sociale og den økonomiske kvalitet og træffe det bedste valg i forhold til de tre kvaliteter. 
I forbindelse med transport på byggepladsen skal brændstofforbruget på byggepladsen registreres, som indgår i modul A5 i LCA-beregningen. Yderligere indgår i modul A5 transport væk fra byggepladsen (hovedsageligt byggeaffald og jord).

Hvis brændstofforbruget fra maskiner på byggepladsen ikke kan registreres, kan det alternativt estimeres ved beregning. Transport væk fra byggepladsen dokumenteres med den dominerende transportform fra byggeplads til modtager.  Ved ukendt transportform skal der vælges ’standard lastbil’, og ved ukendt afstand skal der vælges 200km for byggeaffald og jord.
Dokumentation for overholdelse af krav sendes til BUILD, som foretager evalueringen af klassen, via hjemmesiden FBKtest.dk.


Transport af byggevarer og jord til byggepladsen indgår i modul A4. Transport mellem byggeplads og øvrige beliggenheder i forbindelse med byggeprocessen skal også dokumenteres.

For de fem byggevarer med den største samlede vægt skal den dokumentationen indeholde alle transportformer og afstande i leveringskæden fra produktionssted til byggepladsen.

Transport af de andre byggevarer og jord dokumenteres med den dominerende transportform fra produktionssted til byggepladsen. Ved ukendt transportform skal der vælges ’standard lastbil’, og ved ukendt afstand skal der vælges 500km for byggevarer og 200km for og jord.

Der er nedsat et testpanel, som består af byggeriets brancheforeninger og andre organisationer, som beskæftiger sig med byggebranchen. Du kan se testpanelets deltagere på Bæredygtighedsklasse.dk.
Radon i bygninger er, som der skrives, allerede dækket i bygningsreglementet i forhold til et fornuftigt kravniveau.  Det er valgt ikke at stille krav til måling af radon, fordi relevansen af en måling i nogen grad vil svinge afhængig af bygningstypologi og -alder. 
Det blev valgt ikke at angive forskellige niveauer i kravet om livscyklusvurderingen (LCA) i den frivillig bæredygtighedsklasse, da fokus i første omgang er på selve anvendelsen og metoden af LCA.  
For at understøtte en enkel klasse er det valgt, at der kun skal dokumenteres for én betragtningsperiode. Betragtningsperioden på 50 år er valgt grundet international harmonisering, da 50 år anvendes i Level(s) og et flertal af de europæiske lande.
Indledende LCA bruges i designfasen for at træffe de rigtige valg og indikerer miljøpåvirkningen af din bygning. Der er dermed flere antagelser i den indledende LCA.

Afsluttende LCA laves, når byggeriet er færdigt og dokumenterer den endelige miljøpåvirkning. Her kendes de anvendte materialer og ressourceforbruget på byggepladsen.
Energiforbruget fra byggeprocessen skal kun angives samlet. Når der anvendes LCAbyg vil emissionsfaktorer fra et år automatisk blive knyttet til det samlede energiforbrug. Det kan være, at kommende LCAbyg versioner vil gøre det muligt at knytte emissionsfaktorer til det specifikke år, som ville give mere præcise resultater.
Det er muligt at tilmelde sit byggeprojekt testen i alle byggeriets faser og allerede opførte byggerier er også velkomne til at deltage i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse, herunder i casebanken.

Den eneste forudsætning er, at det skal dokumenteres at byggeriet enten helt eller delvist opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse. Det betyder, at det er muligt at deltage, selvom byggeriet ikke når helt i mål i testfasen med alle krav i klassen. Det forudsættes som udgangspunkt, at samtlige krav følges. Hvis der ikke er mulighed for at efterleve enkelte krav, bør dokumentationen for byggeriet suppleres af en forklaring herfor, som kan indgå i evalueringen af klassen.

Testpanelet blev nedsat i forbindelse med lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Panelet består af byggeriets brancheforeninger og andre organisationer, som beskæftiger sig med byggebranchen.
Kravet går som udgangspunkt på dokumentation, men hvis et materiale indeholder stoffer på kandidatlisten, bør det kun anvendes, hvis det ikke kan udbyttes med et andet, der ikke indeholder stoffer på kandidatlisten. 
Der er ikke tale om konkurrerende ordninger og ordningerne kan supplere hinanden.

Ambitionen med FBK er, at den skal være enkel og omkostningslet at anvende af enhver bygherre.

Når FBK på sigt bliver obligatorisk i bygningsreglementet, skal den skabe et nationalt minimumsniveau for bæredygtighed i byggeriet.

Nej, men eftersom der er meget fokus på klimapåvirkningen, som CO2-ækvivalenter dokumenterer, bliver CO2-ækvivalenter  omtalt mest i LCA-kravet. LCA-resultater skal angives i syv øvrige miljøpåvirkningskategorier og ressourceindikatorer.
Støj i storrumskontorer, dagsinstitutioner mv. er i højere grad en følge af arbejdsmiljørelaterede problemstillinger end af de installationstekniske. Derfor er der valgt at fokusere akustikkravene til boliger.

Nej

Kommende arrangementer

Styrelsen vil løbende orientere om og dele viden og information om arrangementer i relation til den frivillige bæredygtighedsklasse på denne side. Siden vil blive opdateret i august med kommende arrangementer.

Afholdte arrangementer

Webinar om den frivillige bæredygtighedsklasse

Torsdag d. 18. juni 2020, kl. 14:00-15:30

 

For at give den frivillige bæredygtighedsklasse den bedst mulige start, inviterede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen branchen til et åbent webinar om vejledningen og den toårige testfase.

 

Webinaret blev optaget på video og kan ses nedenfor. Præsentationen fra webinaret kan endvidere downloades som PDF. 

 

Dagsorden:

 

  • Den frivillige bæredygtighedsklasse – næste skridt
  • De ni krav i bæredygtighedsklassen
  • Tilmelding, casebank, dokumentation og evaluering
  • Realdania - Pulje på 5 mio. kr. til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse
  • Afrunding

Se webinaret her

Optagelse af webinar om den frivillige bæredygtighedsklasse (1:10:26)

Klik på billedet og download præsentationen (PDF)